Shashidhar Ravishankar, Bioinformatics Thesis Defense